19 sep 2003 19:00

België beter gewapend in de strijd tegen het terrorisme

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende terroristische misdrijven.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende terroristische misdrijven.

Ter herinnering: de vorige regering bereikte reeds een akkoord over dit voorontwerp van wet, dat door tijdsgebrek niet meer door het Parlement kon worden bestudeerd. Dit voorontwerp van wet zet het kaderbesluit van de Europese Unie (*) om in Belgisch recht. Dit kaderbesluit verplicht alle lidstaten van de Europese Unie om maatregelen te nemen inzake terrorismebestrijding. Het voorontwerp van wet maakt het Belgische recht eveneens conform aan het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (**) dat België ondertekend heeft en dat de regering heeft verzekerd te zullen bekrachtigen. * MAATREGELEN OP HET VLAK VAN TERRORISMEBESTRIJDING Momenteel voorziet het Belgische recht geen specifieke bepalingen op het vlak van terrorisme. Het zijn de bepalingen van het Belgisch strafrecht (b.v. moord) die van toepassing zijn in dossiers m.b.t. misdrijven die als "terroristisch" zouden kunnen worden beschouwd. Via het voorontwerp van wet wordt de definitie van "terroristische" misdrijven evenals het begrip "terroristische groep" in het Strafwetboek opgenomen. Deze stevige juridische houvast (de omschrijving van het fenomeen als dusdanig) zal het mogelijk maken om de "terroristische misdrijven" efficiënter te vervolgen. - "Terroristisch misdrijf" Twee soorten misdrijven zullen als "terroristische misdrijven" worden beschouwd: Allereerst bevat het Strafwetboek een reeks misdrijven die zullen beschouwd worden als "terroristische misdrijven" indien ze - door hun aard of door de context - een land of een internationale organisatie zwaar kunnen schaden en indien ze gepleegd worden met het doel om een bevolking, opzettelijk, te intimideren. Deze misdrijven kunnen diverse vormen aannemen, zoals vrijwillige doodslag of vrijwillige slagen en verwondingen, gijzelneming, ontvoering, kapen van vliegtuigen, fabricage, bezit of vervoeren van explosieven, wapendracht en handel in munitie, enzovoort. Voor deze terroristische misdrijven worden de straffen die nu in het Strafwetboek voorzien zijn verzwaard. Vervolgens definieert het voorontwerp van wet een reeks van nieuwe misdrijven, die tot nu toe niet voorzien waren in het Strafwetboek, maar die kunnen worden beschouwd als "terroristisch", indien ze opzettelijk uitgevoerd worden met de bedoeling om een land of een internationale organisatie te destabiliseren. Het gaat onder meer over het veroorzaken van een overstroming of van een massale vernietiging van infrastructuur, over de fabricage en het bezit van nucleaire, biologische en chemische wapens, over het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen, over het verstoren van de water- en elektriciteitsvoorziening of van elke andere essentiële natuurlijke hulpbron. - "Terroristische groep" Alle gestructureerde verenigingen van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaan en in onderling overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen, zullen beschouwd worden als terroristische groepen. * BESTRAFFING VAN FINANCIERING VAN HET TERRORISME In het voorontwerp van wet werd een specifieke bepaling ingelast inzake de financiering van groepen en dus van terroristische acties. In bepaalde gevallen hangt het bestaan van een terroristische groep in grote mate af van de anonieme personen die de groep financieren. Elke persoon die, door het verstrekken van informatie, materiële middelen of financiële hulp, "deelneemt" aan de activiteit van een terroristische groep en die zich daarvan bewust is, zal vervolgd worden. Voor deze vorm van betrokkenheid is een straf voorzien van vijf tot tien jaar opsluiting en een geldboete van honderd tot vijfduizend euro. Hieruit blijkt dat deze vormen van bijdrage als zeer ernstige feiten worden beschouwd, zelfs indien ze geen rechtstreeks verband houden met het plegen van een misdrijf. Op basis van dit voorontwerp van wet kan elke Belg of elke persoon die zijn verblijfplaats in België heeft en die zich schuldig maakt aan een terroristisch misdrijf in België of buiten het grondgebied van het Rijk, evenals elke persoon die een dergelijk misdrijf begaan heeft tegen een Belgische onderdaan of instelling, vervolgd worden. Dit voorontwerp van wet beoogt uiteraard geenszins de belemmering van fundamentele rechten of vrijheden, zoals het stakingsrecht, de vrijheid van vergadering, vereniging en meningsuiting, waaronder ook de vakbondsvrijheid en het recht van betoging moet worden verstaan. (*) van 13 juni 2002 (**) New York, 9 december 1999