19 sep 2003 19:00

Ministerraad van 19/09/2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 september 2003 in de Wetstraat 16 vanaf
14 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 september 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 14 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. De Eerste Minister heeft in de eerste plaats aangekondigd dat een akkoord werd gevonden rond het voorontwerp van wet rond de invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte. De Eerste Minister verklaarde dat de tekst pas naar de Raad van State zou worden gestuurd na advies van de procureurs-generaal op het ander voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. De Premier meldde eveneens dat het advies van de procureurs-generaal rond dit voorontwerp, dat de Europese omzendbrief rond het witwassen van geld omzet in Belgisch recht, zou kunnen leiden tot wijzigingen van het voorontwerp van wet rond de eenmalige bevrijdende aangifte. Na deze eventuele wijzigingen zal de tekst aan de Raad van State worden overgemaakt. De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op het belang van de uitbreiding van de elektronische identiteitskaart (bericht 6) en op de omzetting in Belgisch recht van de Europese wetgeving betreffende de strijd tegen terrorisme. Deze wetgeving is één van de resultaten van de Europese Top van Laken, die plaatsvond onder Belgisch voorzitterschap (bericht 12). Daarna heeft de Eerste Minister de andere beslissingen van de Ministerraad toegelicht: - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en aan de «Université Catholique de Louvain» (UCL) mededeling van bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een longitudinaal onderzoek naar de politieke houdingen en het kiesgedrag in België, getiteld «Vierde golf van het nationaal verkiezingsonderzoek» (bericht 5); - het afsluiten van een contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties in de Koninklijke Militaire School te Brussel (bericht 8); - het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de inspectie en herstelling van RUD-stuwkettingen (bericht 9); - het afsluiten van een dienstencontract voor een maritieme transportcapaciteit heen en terug tussen Zeebrugge en Marchwood (UK), met het oog op de ontplooiing van Belgische eenheden naar het trainingskamp Salisbury Training Area (UK) in oktober 2003 (bericht 10); - het gunnen van verschillende overheidsopdrachten in het kader van de begrotingsdiscipline (bericht 11); - het huren van 41 parkeerplaatsen in het parkeergebouw aan de Sint- Jacobsmarkt 81-83 te Antwerpen, ten behoeve van de Provinciale Controle- eenheid Antwerpen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2001 en 2002 (bericht 17); - de verlenging met één jaar van twee overeenkomsten, in het kader van het ENIAC-project, met de Universiteit van Luik en het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid (bericht 18); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij het stelsel van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers van sommige jongeren wordt verlengd tot 31 december 2003 (bericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit dat het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren regelt die, in het kader van hun opleiding, arbeidsprestaties uitvoeren krachtens een beroepsinlevingsovereenkomst bij een werkgever (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit dat een regeling voorziet inzake sociale zekerheid voor de aankoop aan gunstige voorwaarden van een PC, randapparatuur, printer, internetaansluiting en internetabonnement, enz. die de werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen in het kader van een plan PC PRIVE (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de maatschappelijke zekerheid - van de arbeiders en van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden (bericht 22); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de planning van de kinesitherapie (bericht 23); - een voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (bericht 24); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage (bericht 25); - de financiering van een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 26); - het actief verderzetten van de campagne voor de verkiezing van België voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2007-2008 (bericht 27).

ENIAC

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, besliste de Ministerraad twee overeenkomsten in het kader van het ENIAC-project (*) met de Universiteit van Luik en het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid met één jaar te verlengen.

Sociale zekerheid en overeenkomst voor socioprofessionele inpassing

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij het stelsel van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers van sommige jongeren wordt verlengd tot 31 december 2003. Het gaat om jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en die tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, die door de Gemeenschappen en de Gewesten werd erkend in het kader van het secundair onderwijs met verminderd leerplan.

Beroepsinlevingsovereenkomst en sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na rekening te hebben gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren regelt die, in het kader van hun opleiding arbeidsprestaties uitvoeren krachtens een beroepsinlevingsovereenkomst bij een werkgever (**).