19 sep 2003 19:00

Sociale zekerheid en overeenkomst voor socioprofessionele inpassing

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij het stelsel van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers van sommige jongeren wordt verlengd tot 31 december 2003. Het gaat om jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en die tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, die door de Gemeenschappen en de Gewesten werd erkend in het kader van het secundair onderwijs met verminderd leerplan.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij het stelsel van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers van sommige jongeren wordt verlengd tot 31 december 2003. Het gaat om jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en die tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, die door de Gemeenschappen en de Gewesten werd erkend in het kader van het secundair onderwijs met verminderd leerplan.

Die jongeren zijn enkel onderworpen aan de stelsels voor jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Vanaf 1 januari 2004 wordt het sociale zekerheidsstelsel dat op die jongeren van toepassing is opgenomen in de reglementering tot harmonisering van de startbaanregeling. Deze reglementering voorziet, enerzijds, een structurele vermindering van de loonlasten en anderzijds, een stelsel in functie van de doelgroep waartoe de werknemer eventueel behoort. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1999 tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.