19 sep 2003 19:00

Sociale zekerheid en sommige buitenwettelijke voordelen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders en van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders en van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

Het ontwerp voorziet dat de stortingen verricht door de werkgevers met het oog op de toekenning aan hun personeelsleden van buitenwettelijke voordelen inzake pensioenen, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid onder bepaalde voorwaarden niet als loon worden beschouwd voor de toepassing van de wetgeving "sociale zekerheid". Het ontwerp geeft gevolg aan een verzoek van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord. (*) tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering van artikel 2, §1, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.