19 sep 2003 19:00

Sociale zekerheid - Plan PC PRIVE

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat een regeling voorziet inzake sociale zekerheid van de aankoop aan gunstige voorwaarden van een PC, randapparatuur, printer, internetaansluiting en internetabonnement, enz. die de werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen in het kader van een plan PC PRIVE (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat een regeling voorziet inzake sociale zekerheid van de aankoop aan gunstige voorwaarden van een PC, randapparatuur, printer, internetaansluiting en internetabonnement, enz. die de werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen in het kader van een plan PC PRIVE (**).

Dankzij het ontwerp worden de fiscale en sociale zekerheidsstelsels van het Plan PC PRIVE geharmoniseerd. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. (**) art. 396 en 397 van de programmawet van 24 december 2002.