05 okt 2012 19:51

België steunt IFM-initiatief: gunstiger leningen voor lage-inkomenslanden

De ministerraad heeft op initiatief van vice-eersteminister en minister van Financiën Steven Vanackere een bijdrage goedgekeurd aan de Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) van het IMF. De PRGT is het concessionele financieringsinstrument bij uitstek van het IMF om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de lage-inkomenslanden die hard worden getroffen door de economische crisis. Het laat deze landen toe om leningen af te sluiten tegen zeer gunstige voorwaarden.

De bijdrage bestaat uit een staatswaarborg aan de Nationale Bank van België die hierdoor een kredietlijn aan de PRGT kan toekennen voor een bedrag van 400 miljoen euro. In navolging van andere geïndustrialiseerde landen, zal België daarnaast ook zijn aandeel in de verkoop van een deel van de goudvoorraden van het IMF (ten bedrage van +/- 12 miljoen euro) terugstorten aan het fonds.
In het verleden heeft België reeds tweemaal bijgedragen tot de PRGT. Met het verlenen van deze nieuwe bijdragen bevestigt België zijn steun aan dit instrument, dat in het leven geroepen werd om de armoede te verminderen en de groei in de lage-inkomenslanden te bevorderen.
De landen die een beroep kunnen doen op de PRGT zijn de lage inkomenslanden die aan bepaalde criteria voldoen: een per capita inkomen beneden een bepaalde drempel en geen toegang tot de gewone leningfaciliteiten van de Wereldbank. Het gaat dus om de armste landen.