16 jun 2021 15:23

België treedt toe tot het “Ocean plastics Charter”

De federale minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, verheugt zich over de toetreding van België tot het “Ocean plastics Charter”, zoals aangekondigd door minister-president De Croo op woensdag: "Deze verbintenis is een nieuwe stap van de Belgische regering in de strijd tegen plasticvervuiling en andere vormen van mariene vervuiling.  Voorts bevestigt hij ons voornemen om te handelen in overeenstemming met de strategie van de Europese Unie inzake kunststoffen en om de regelgevingsrichtlijnen van de Europeses Commissie, met name het eenmalig gebruik van kunststoffen, ambitieus om te zetten.”

Het charter, dat ambitieuze richtsnoeren bevat, is een instrument om op meer effciënte wijze met onze hulpbronnen om te gaan en om de kunststoffen gedurende hun hele levenscyclus duurzaam te beheren. Dit betekent het vermijden van onnodig gebruik van kunststoffen en het voorkomen van kunststofafval. "De analyse van de kunststoffenstromen moet een aanvulling vormen op het milieubeleid, en de bedrijven hebben in dit verband een zorgplicht", aldus de minister. 

 

 

 

 

En endossant la Charte, aux côtés de 26 gouvernements et plus de 70 entreprises privées et organisations de la société civile, la Belgique contribue également à stimuler l’innovation en faveur de solutions technologiques et de solutions durables tout au long du cycle de vie, qui permettront aux consommateurs et aux entreprises d’adapter leur comportement.

Par ailleurs, la Chartre appuie les actions et réalisations des États et signataires dans la poursuite plus large des Objectifs de développement durable 12 (consommation et production responsables) et 14 (vie aquatique) de l’ONU tout en encourageant les pays à utiliser leurs propres mécanismes de suivi pour évaluer leurs progrès.

Door het Charter te onderschrijven, samen met 26 regeringen en meer dan 70 privébedrijven en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, draagt België ook bij tot het stimuleren van innovatie in technologische en levenscyclusduurzame oplossingen die consumenten en bedrijven in staat zullen stellen hun gedrag aan te passen.

Voorts steunt het Charter ook de acties en verwezenlijkingen van de landen en de andere ondertekenaars. Dit kadert in het ruimere streven naar de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. In casu gaat het om SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 14 (marien leven) en moedigt het landen aan hun eigen toezichtmechanismen te gebruiken om hun vorderingen te beoordelen.