12 mrt 2004 16:00

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, bekrachtigde de Ministerraad het Protocol (*) tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) (**).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, bekrachtigde de Ministerraad het Protocol (*) tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) (**).

Deze Overeenkomst vormt het raamwerk van de economische samenwerking tussen het Groothertogdom en België. De Overeenkomst, die oorspronkelijk werd afgesloten voor een periode van 50 jaar, wordt sinds 1972 automatisch om de tien jaar verlengd. De verschillende wijzigingen die ze heeft ondergaan waren steeds ingegeven door thematische en internationale ontwikkelingen. Met de huidige wijziging wordt de Overeenkomst aangescherpt om aan te sluiten bij de vooruitgang die het gevolg is van de Europese integratie en de Belgische staatshervorming: de Overeenkomst ressorteert nu onder de gemengde bevoegdheid van de Federale Staat en de Gewesten. De bepalingen inzake landbouw zijn nieuw en maken voortaan deel uit van de Overeenkomst. Ze zijn toegespitst op het Belgisch-Luxemburgs overleg binnen de EU en de internationale organisaties. Voorts wordt de samenwerking uitgebreid tot het prijzen- en mededingingsbeleid en consumentenbescherming. Samen met de bekrachtiging van het protocol worden de drie aanvullende akkoorden bij de BLEU-Overeenkomst opgeheven, met name de Overeenkomst van 23 mei 1935 tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, waarvan de actueel gebleven bepalingen werden opgenomen in de BLEU-Overeenkomst, het Protocol inzake de landbouw van 29 januari 1963, waarvan de hernieuwde materie in de BLEU-Overeenkomst is ingepast en het Protocol van 9 maart 1981 betreffende de monetaire vereniging, waaraan met de invoering van de euro een einde kwam. Naar aanleiding van de verlenging van de BLEU-Overeenkomst bevestigden het Groothertogdom en België en zijn Gewesten in een plechtige verklaring hun wil om de in het verleden ontwikkelde vertrouwensband aan te wenden om de samenwerking te versterken, ook op gebieden buiten het economische werkingsgebied van de Overeenkomst, met name internationale politiek, humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking, landsverdediging en behoud van vrede. (*) dat op 18 december 2002 in het Maison du Luxembourg in Brussel werd ondertekend. (**) die op 25 juli 1921 werd ondertekend en op 6 maart 1922 van kracht werd.