12 mrt 2004 16:00

Ministerraad van 12 maart 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2004 in de Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2004 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst aangekondigd dat, uit solidariteit met de slachtoffers van de bloedige aanslagen in Spanje, de vlaggen in België drie dagen lang (12, 13 en 14 maart 2004) halfstok zullen hangen. De Eerste Minister heeft ook het initiatief genomen, in het kader van de Europese Unie, om een brief te sturen naar het Ierse voorzitterschap en de andere collega's met het verzoek om op volgende Europese Raad, op 26 maart 2004, in Brussel, een aantal punten op de agenda te plaatsen. Het gaat er niet alleen om de maatregelen te evalueren die beslist waren op de bijzondere Europese Raad van 21 september 2001, maar ook om concrete voorstellen te onderzoeken die verdergaan in de richting van een Europese samenwerking in de strijd tegen het terrorisme. Guy Verhofstadt stelt onder meer de oprichting van een inlichtingendienst voor, naar het model van Europol, die de terroristische dreiging zou onderzoeken en zijn analyse zou mededelen aan alle lidstaten van de Europese Unie. De Ministerraad heeft ook vorderingen gemaakt in het omzetten van Europese richtlijnen naar Belgisch recht met de goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (bericht 4); De Eerste Minister heeft ook de aandacht willen vestigen op de goedkeuring van de Raad van het gratis woon-werkverkeer per trein (bericht 25); Hij heeft ook de beslissing aangehaald betreffende de financiering van de bse-testen (bericht 32), en de aanpassing naar beneden van de bedrijfsvoorheffing (bericht 33). Guy Verhofstadt heeft ook de Belgische houding toegelicht ten aanzien van het vrije verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (bericht 26). De Raad heeft akte genomen van de installatie van de Commissie voor de interculturele dialoog (bericht 44). De Eerste Minister heeft tenslotte vermeld dat, in het kader van maatregelen van preventieve diplomatie, de heer Jean-Michel Dumont, in naam van de Europese Commissie, als deskundige wordt uitgezonden bij de voorbereiding van de verkiezingen in Kongo (bericht 38). De Ministerraad heeft ook volgende punten goedgekeurd: - het uitschrijven van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de tactische lasersimulatoren MINIDRA, volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de enige mogelijke leverancier (bericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit tot stopzetting van de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, en benoeming van zijn opvolger (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, ingevolge de verzoeken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Maaseik en Sprimont (bericht 9); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat (bericht 11); - het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten (bericht 13-20); - de verkoop, door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en Domeinen, van het centrum " Les Dolimarts " in Bohan en de gunning van een overheidsopdracht voor het saneren van een deel van de site, als gevolg van een vervuiling met Askarel (bericht 21-22); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (bericht 27-28); - twee ontwerpen van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming in 2003, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (bericht 29-30); - de Ministerraad nam akte van de problemen van het Proefcentrum van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) te Machelen (bericht 31); - de ontwerpovereenkomsten die, in het kader van het Grootstedenbeleid, werden afgesloten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Gent, La Louvière, Bergen, Oostende, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost (bericht 34); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de toekenning van financiële steun aan de Palestijnse delegatie in Brussel, dit in het kader van het vredesproces in het Midden-Oosten (bericht 39) ; - het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (bericht 40) ;