12 mrt 2004 16:00

Kruispuntbank en instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Deze ontwerpen hebben tot doel de administratieve verplichtingen voor de ondernemingen, de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de tweede pensioenpijler te verminderen door een beroep te doen op de Kruispuntbank. Bovendien zijn de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het ontwerpbesluit niet van aard de goede werking van de betrokken administraties in het gedrang te brengen. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid, en het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.