12 mrt 2004 16:00

Wederzijdse bijstand

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen.

Dit voorontwerp zet de Europese richtlijn (*) rond de wederzijdse bijstand om in Belgisch recht. Het toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand wordt uitgebreid tot de heffingen op verzekeringspremies. Voor België gaat het om de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten (**). Deze jaarlijkse taks is nog steeds een uitsluitend federale bevoegdheid. De diensten die bevoegd zijn voor voormelde jaarlijkse taks moeten met de belastingadministraties van de andere lidstaten van de Europese Unie inlichtingen kunnen uitwisselen die nuttig zijn voor de juiste vaststelling van de belastbare grondslag van deze taks binnen de Europese Unie. Het voorontwerp voorziet eveneens de aanwezigheid van bevoegde ambtenaren van andere lidstaten op het Belgisch grondgebied ten einde alle nuttige inlichtingen in te zamelen. (*) 2003/93/EG van de Raad van 7 oktober 2003. (**) zoals bedoeld in Titel XII van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen.