12 mrt 2004 16:00

OCMW's van Maaseik en Sprimont

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 14 van de wet (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector ingevolge de verzoeken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Maaseik en Sprimont.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 14 van de wet (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector ingevolge de verzoeken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Maaseik en Sprimont.

Dit ontwerp voorziet de toepassing van het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding en van de vrijwillige vierdagenweek voor deze OCMW's. (*) van 10 april 1995.