12 mrt 2004 16:00

Preventieve diplomatie en rechten van de mens

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van bepaalde initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van bepaalde initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Bevordering van de vrede - DRC Sinds juli 2003 bevindt de Democratische Republiek Congo (DRC) zich formeel in een transitieperiode. Het akkoord van Pretoria bepaalde dat presidentiële en wetgevende verkiezingen moeten plaatsvinden binnen een periode van 2 jaar, mogelijks uitbreidbaar tot 3 jaar. Op 27 januari 2003 besliste de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie om een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van dit electoraal proces. Om dit mee in goede banen te leiden doet de Europese Commissie beroep op een Belgisch expert, namelijk Professor Jean-Michel Dumont. Gedurende de gehele periode (19 maanden beginnende medio april 2004) van omkadering van het electoraal proces, zoals voorzien in de transitieakkoorden, zal de Belgisch nationaal gedetacheerde expert ter beschikking staan van de Europese Commissie. Bevordering van de vrede - DRC In het kader van het onder punt 1 vermelde initiatief worden er voor de Belgische nationaal gedetacheerde expert gedurende zijn mandaat 4 vliegreizen voorzien. De expert zal immers op regelmatige basis verslag uitbrengen in België en ook de nodige contacten onderhouden. Bevordering van de vrede - Balkan Het gaat om een project van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) rond geïntegreerd beheer van het water van de Sava-rivier. Dit initiatief hoopt bij te dragen tot de stabiliteit in de regio via seminaries die de lokale capaciteiten op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer moeten versterken. Concreet wordt vertrokken van het waterbeheer in het bekken van de Sava-rivier die Kroatië, Servië en Bosnië-Herzegovina met elkaar verbindt en waarvoor in 2002 een kaderakkoord getekend werd. Via een driedaagse workshop met maximaal 35 deelnemers die geselecteerd worden tussen de verschillende "stakeholders" (ambtenaren, magistraten, NGO's, bedrijfsleven) wil men betrokkenen vertrouwd maken met de praktische aspecten van de relevante multilaterale milieuverdragen en het "acquis" van de EU op milieugebied. In een tweede fase zal het seminarie opgevolgd worden door nationale seminaries die ervoor moeten zorgen dat het netwerk nog verdicht wordt en de dynamiek van samenwerking nog meer impulsen krijgt. Bevordering van de mensenrechten - Verenigde Naties België doet een vrijwillige bijdrage aan het Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens. De Verenigde Naties beschikken over mechanismen en procedures om door middel van de rapporteurs, aangeduid door de Commissie voor de Rechten van de Mens, informatie te bekomen over de situatie van de mensenrechten in bepaalde landen waarvan de Commissie vermoedt dat de mensenrechten er geschonden worden. Voor 2004 zijn er 10 rapporteurs aangeduid om verslag uit te brengen over de toestand in landen zoals Afghanistan, Burundi, Irak, Myanmar, DRC, Palestijnse bezette gebieden, Cambodja, Liberia, Haïti en Somalië. Voor de thematische (foltering, juridische onafhankelijkheid, respect voor fundamentele vrijheden, economische en sociale rechten, armoede, geweld tegen vrouwen,...) onderzoeksprocedures zijn 25 rapporteurs aangeduid. Ter ondersteuning van deze onderzoeksprocedures wordt 175.000 ? bijgedragen. 75.000 ? wordt gestort in het Fonds voor de slachtoffers van folteringen. In 1981 werd dit fonds door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgericht om tegemoet te komen aan de noden van de slachtoffers van foltering. De fysische en psychische gevolgen van foltering kunnen jaren aanslepen en via het fonds wordt geld ter beschikking gesteld van NGO's, die medische, psychologische, financiële en sociale hulp bieden aan de slachtoffers van foltering en hun families. Versteviging van de rechtsstaat - Bulgarije De FOD Buitenlandse Zaken organiseert regelmatig stages, seminaries en andere bijstandsprogramma's met derde landen. Zo namen 2 Bulgaarse diplomaten op 26 en 27 februari 2004 deel aan een stage. Versteviging van de rechtsstaat - Roemenië De FOD Buitenlandse Zaken organiseert regelmatig stages, seminaries en andere bijstandsprogramma's met derde landen. Zo zullen 9 Roemeense diplomaten van 27 maart 2004 tot 2 april 2004 deelnemen aan een stage.