12 mrt 2004 16:00

Wijziging van de voorwaarden voor de indienstneming van het Rijkspersoneel

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit (**) tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit (**) tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.

Het ontwerp beoogt de opheffing van het verbod om houders van een diploma dat toegang geeft tot een hoger niveau dan dat van de vacante betrekking aan te werven of in dienst te nemen. (¨) van 2 oktober 1937 (**) van 13 maart 2002