02 jun 2006 16:13

Belgisch technische coöperatie

BTC niet onderworpen aan wet op organisatie van begroting en comptabiliteit van de federale staat

BTC niet onderworpen aan wet op organisatie van begroting en comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgisch technische coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging preciseert dat de BTC niet onderworpen is aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat. Die wet bepaalt immers dat er vier categorieën diensten zijn: de administraties, instellingen en ondernemingen van de federale Staat die tot het algemeen bestuur behoren, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administatieve openbare instellingen (met uitzondering van de openbare instellingen van sociale zekerheid van categorie D) en de staatsbedrijven. BTC valt onder geen enkele van de vier categorieën, want het is een rechtspersoon en heeft een handelskarakter. Om elke onzekerheid te vermijden, preciseert het voorontwerp dat BTC niet onderworpen is aan de wet van 22 mei 2003.