04 mei 2012 16:44

Belgische bedrijven leveren tijdig emissierechten in en vermijden zo belangrijke Europese boetes

Voor het zevende jaar op rij hebben alle Belgische installaties (op één na, ten gevolge van een faillissement) hun emissierechten vóór de officiële deadline van 30 april ingeleverd in het nationaal register voor broeikasgassen, om zo hun CO2-uitstoot van het vorige jaar (samen 46,2 miljoen ton) af te dekken. Hierdoor besparen de Belgische bedrijven ook dit jaar honderden miljoenen euro aan Europese boetes. Dit resultaat is te danken aan proactieve en klantgerichte aanpak met intensieve contactrondes en een begeleiding bij de afronding van de procedures door de federale Dienst Klimaatverandering.

Onder het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS) hebben de meest energie-intensieve bedrijfssectoren de verplichting om hun CO2-emissies jaarlijks af te dekken met uitstootrechten, die ze van de overheid toegekend krijgen en ook onderling kunnen verhandelen. In België gaat het om 308 installaties die samen meer dan 80% van de industriële CO2-uitstoot vertegenwoordigen. Vóór 30 april van elk jaar moet een bedrijf voor haar installaties evenveel emissierechten inleveren als er het jaar daarvoor CO2 uitgestoten is. Deze inlevering gebeurt via het nationaal register voor broeikasgassen.

Het nationaal register voor broeikasgassen is een gestandaardiseerde en sterk beveiligde elektronische tool voor het beheer van broeikasgasemissies, emissierechten en de handel in deze rechten, via het internet. Bedrijven die niet tijdig evenveel emissierechten inleveren als ze tonnen CO2 hebben uitgestoten, betalen een boete van 100 euro per ton CO2 die te veel werd uitgestoten.

Het nationaal register wordt in elke EU-Lidstaat beheerd door een Registeradministrateur. In België is dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Binnen de FOD is het de Dienst Klimaatverandering die de volledige organisatie voor zijn rekening neemt.

Het Belgisch register wordt door de Verenigde Naties tot de best functionerende, meest gebruiksvriendelijke en sterkst beveiligde in Europa gerekend.


Meer info?

Het nationaal register voor broeikasgassen is toegankelijk via de website www.climateregistry.be.
Voor vragen kan u terecht bij Pieter Baeten van de federale Dienst Klimaatverandering: 02 524 96 99 of 0471 310 315.