12 mei 2023 15:57

Belgische bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust van het IMF

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem in met een Belgische bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Om tegemoet te komen aan de wereldwijde behoeften aan financiële reserves en om de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie zo goed mogelijk op te vangen, is het IMF in 2021 overgegaan tot een toewijzing van 650 miljard USD via speciale trekkingsrechten (STR) aan zijn lidstaten. De verdeling gebeurde op basis van de aandelen van de lidstaten. Een groot deel van deze STR werd zo toegewezen aan geïndustrialiseerde economieën.

Op vraag van het IMF toonden veel van die lidstaten, waaronder België, belangstelling voor het vrijwillig doorgeven van een deel van de hun toegewezen STR. Daarmee willen ze het economisch herstel in kwetsbare landen steunen.

Eén van de opties om trekkingsrechten te door te geven, is door het leveren van een bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust (RST) van het IMF. Dit fonds heeft tot doel om lage- en middeninkomenslanden te helpen met structurele langetermijnuitdagingen zoals de klimaatproblematiek en toekomstige pandemieën.

De ministerraad besliste om 10,6% van de Belgische trekkingsrechten te toe te wijzen aan de RST. Dit zal gebeuren door het openen van twee kredietlijnen met staatswaarborg door de Nationale Bank (NBB) van respectievelijk maximaal 670 miljoen euro en 134 miljoen euro. Vanuit de begroting wordt daarenboven een bijdrage geleverd van maximaal 13,4 miljoen euro, gespreid over de begrotingsjaren 2023 en 2024 (dus 6,7 miljoen euro tijdens elk van deze jaren).

De minister van Financiën wordt gemachtigd om deze beslissing aan de gouverneur van de NBB mee te delen en hem te verzoeken de onderhandelingen met het IMF over de te verstrekken kredietlijnen op te starten.