16 dec 2016 15:49

Belgische deelname aan de universele tentoonstelling in Dubai en oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de deelname goed van België aan de universele tentoonstelling in Dubai alsook de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie die de Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen moet regelen.

De 35e universele tentoonstelling vindt plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, van oktober 2020 tot april 2021, met als thema "Connecting Minds, Creating the Future" (Geesten samenbrengen, bouwen aan de toekomst). Het budget voor de deelname van België aan deze tentoonstelling wordt gedekt door de bijdragen van de federale regering, de regio's en het saldo van de vorige tentoonstellingen. Met het oog op deze deelname werden een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een protocol uitgewerkt.

In dit kader keurt de ministerraad ook de oprichting goed van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, die de deelname van België moet regelen aan tentoonstellingen die georganiseerd worden door het 'Bureau international des Expositions (BIE)'. Deze administratieve dienst, die "Belgisch Commissariaat-generaal voor de internationale tentoonstellingen" wordt genoemd, wordt opgericht binnen de FOD Economie en wordt gecontroleerd door een revisor, twee regeringscommissarissen en het beheerscomité.  De regeringscommissarissen nemen deel aan de vergaderingen van het beheerscomité en gaan na of de wet, de statuten en het openbaar belang worden nageleefd. De naleving van de overheidsopdrachten wordt verzekerd door de controle van de regeringscommissarissen en door de tussenkomst van het beheerscomité. Voor verbintenissen boven 500.000 euro is het voorafgaandelijk akkoord van het beheerscomité nodig. Er is ook een controle voorzien door het Rekenhof en de interne audit. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de federale overheid en door de instanties van de deelstaten.