20 okt 2022 14:41

Belgische deelname aan de Wereldtentoonstelling in Osaka-Kansai

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met het begrotingsvoorstel voor de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Osaka-Kansai in 2025.

Op 2 februari keurde het Overlegcomité de deelname aan de Wereldtentoonstelling van Osaka-Kansai in Japan goed. Er werd overeengekomen dat het globale budget dat van de Belgische deelname aan de Expo van Shanghai (geïndexeerd) niet zal overschrijden en dat de traditionele verdeelsleutel tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten voor deelname aan de Wereldtentoonstelling gebruikt wordt.

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen BelExpo stelde intussen een ontwerpbegroting van 19,2 miljoen euro op voor de Belgische deelname aan Osaka-Kansai.

De ministerraad belast de minister van Economie met de taak dit voorstel voor te leggen aan het Overlegcomité. BelExpo zal daarna worden belast met de uitvoering van dit besluit, met de steun van de Regie der Gebouwen.