23 feb 2024 15:55

Belgische deelname aan het Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed ter instemming met het Verdrag tussen Ierland, Nederland, Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC), gedaan te Lissabon op 30 september 2007.

De afgelopen jaren is het aanbod van cocaïne op de Europese en wereldwijde drugsmarkten tot een recordhoogte gestegen. De gevolgen van deze toename laten zich ook voelen in België, met een spectaculaire stijging van de totale hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne in de Antwerpse haven. Hoewel de meerderheid van de cocaïne Europa nog steeds bereikt via de containertrafiek vanuit Zuid-Amerika, is er de afgelopen jaren een diversificatie van de routes en de transportmodaliteiten opgetreden.

Het MAOC, dat in 2007 werd opgericht door Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, speelt een belangrijke rol in de strijd tegen dergelijke drugstransporten. Meer specifiek faciliteert het MAOC de samenwerking tussen de deelnemende partijen bij de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over de Atlantische Oceaan naar Europa en de westkust van Afrika, met uitbreiding naar het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Via het MAOC verzamelen en analyseren de partijen bovendien informatie die van nut is in de strijd tegen de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht en wisselen ze, zowel onderling als met Europol, gegevens uit om hun informatiepositie te verbeteren.

Een deelname van België aan het MAOC zou zowel voor ons land als voor de andere partijen een duidelijke meerwaarde bieden. De informatie van het MAOC zou de Belgische rechtshandhavingsdiensten toelaten om, naast de grote inspanningen die ze reeds leveren om de invoer van verdovende middelen in containers aan banden te leggen, ook de strijd op te voeren tegen de andere vormen van drugstransporten over zee en door de lucht. Omgekeerd kan de informatie over de criminele organisaties die actief zijn in de internationale drugshandel waarover de Belgische politie beschikt, van groot nut zijn voor de werkzaamheden van het MAOC.

In dit kader stemt de ministerraad in met de deelname van België aan het MAOC.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.