22 apr 2022 15:33

Belgische financiële bijdrage aan Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt een vrijwillige bijdrage aan het trustfonds van het ICC goed om de toegenomen werklast het hoofd te bieden, met name na de opening van een onderzoek naar de situatie in Oekraïne.

De financiële bijdrage van 500.000 euro komt in het trustfonds dat de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in staat zal stellen het hoofd te bieden aan de aanzienlijke toename van de werklast, en aldus te voorzien in dringende behoeften in het kader van lopende onderzoeken en processen betreffende beschuldigingen van genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.

België en 40 andere staten die partij zijn bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, hebben de situatie in Oekraïne doorverwezen naar het Hof. De verwijzing van de situatie door meerdere verdragsstaten stelde de aanklager in staat om onmiddellijk een onderzoek in te stellen.

In dit kader heeft de aanklager een algemene oproep gelanceerd om extra financiële bijdragen te leveren en om personeel ter beschikking te stellen, om aan de dringende noden tegemoet te komen. De aanvullende financiering van het Hof door middel van vrijwillige bijdragen is voorzien in artikel 116 van het Statuut van Rome.