04 jun 2004 17:00

Belgische initiatieven in het buitenland

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken ging de Ministerraad akkoord om sommige initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken ging de Ministerraad akkoord om sommige initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

België voert een actief beleid met het oog op de bevordering van de mensenrechten, de versteviging en het herstel van de rechtstaat, de hulp aan slachtoffers van conflicten en het voeren van een preventief diplomatiek beleid. De volgende initiatieven worden ter ondersteuning van dit beleid voorgesteld: Op initiatief van mevrouw de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie: Versteviging van de rechtstaat - Colombia: Het project van "Solidarité Socialiste" beoogt de versterking van de ervaring met communautaire justitie in 2 Colombiaanse departementen en dit via de opwaardering van de communautaire verzoeners en van de vrederechters, de versterking van de communautaire organisatie en de oprichting van dynamische en efficiënte mechanismen voor de juridische administratie op het niveau van de gemeenschappen. Deze actie moet verdiept worden door vormingen die basisinitiatieven vanuit de gemeenschappen recycleren. Bevordering van de democratie - DRC: Teneinde mogelijke investeerders aan te moedigen en de economische ontwikkeling te bevorderen beoogt het project van de "Union pour la Défense de la Presse Libre et association des Editeurs des Journaux indépendants du Katanga" een capaciteitsversterking van de journalisten uit de regio op het gebied van onderzoek en de vervollediging van hun vorming om het electoraal proces beter te kunnen verslaan. Een 60-tal journalisten van de geprivatiseerde geschreven en onafhankelijke pers zullen deelnemen aan dit vormingsseminarie. Bevordering van de vrede - DRC: Het project van het "Centre de recherche et d'Appui aux Initiatives de Paix" (CRAIP) beoogt de oprichting van een netwerk van leidinggevende vrouwen in de DRC en omliggende landen, met de bedoeling de vrouwen te betrekken in het vredesproces. Er zal ook een Conferentie van vrouwen voor de vrede in de regio van de Grote Meren georganiseerd worden in het Parlement te Lubumbashi. Het doel is de mobilisatie van de leidinggevende vrouwen in de regio, opdat hun stem zou worden gehoord tijdens de Internationale Conferentie voor de Vrede in de Grote Meren. Bevordering van de rechtstaat - DRC: "Solidarité des Femmes juristes du Katanga (SOFEJUR)" richt een reflectieatelier in over de herdynamisering van het juridisch apparaat. Doelpubliek zijn rechtenstudenten uit de regio Katanga en het project beoogt een betere juridische administratie om de strijd tegen straffeloosheid en tegen geweld tegenover vrouwen efficiënter aan te gaan. Dit atelier zal georganiseerd worden gedurende 3 dagen en de verantwoordelijken voorzien 100 deelnemers. Culturele democratisering - DRC: Het theatergezelschap "Mufwankolo" zal een stuk opvoeren met als doel het publiek te sensibiliseren voor de strijd tegen fraude, corruptie en straffeloosheid en voor de promotie van een rechtvaardige justitie. De voorstelling omvat diverse sketches die verband houden met voornoemde thema's. Ze zal 10 keer opgevoerd worden op diverse plaatsen in de provincie Katanga. De tournee zal ongeveer 25 dagen duren. Versteviging van de rechtstaat - Centraal-Afrika: In het kader van de organisatie van een Internationale Conferentie over Centraal-Afrika zal het "Centre National de coopération au Développement (CNCD)" de actoren van de Belgische civiele maatschappij, die actief zijn in voornoemde regio, mobiliseren voor de acties ter bevordering van de justitie en van de strijd tegen straffeloosheid. De oprichting van een informeel netwerk tussen Belgische, Europese en Centraalafrikaanse actoren wordt ondersteund, net als de inrichting van nationale ateliers, seminaries en van een regionaal forum die voornoemde thema's behandelen. Ook worden sensibiliseringsacties in scholen en voor de Belgische publieke opinie voorzien. Bevordering van de vrede - DRC: De "Fondation Louis de Brouckère" organiseert in samenwerking met de "Fondation Jean Jaurès" een seminarie ter ondersteuning van het democratisch overgangsproces in DRC. 200 Congolese kaders uit verschillende politieke partijen en uit de civiele maatschappij zullen samengebracht worden. Met de hulp en deelneming van diverse Europese, Afrikaanse en Latijnsamerikaanse politieke personaliteiten zullen ervaringen over decentralisatie uitgewisseld worden. Op deze manier zal men trachten een klimaat van vertrouwen te scheppen tussen de actoren in het overgangsproces en hen te helpen om samenwerkingsverbanden op te zetten. Bevordering van de rechtstaat - DRC: "Groupe One" zal in de DRC een studie uitvoeren met het oog op de tenuitvoerlegging van sociale en economische rechten door de ondernemingen via hun sociale verantwoordelijkheid. De wetgeving, de jurisprudentie en de praktische toepassing van de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven zullen geanalyseerd worden. De studie kadert in een groter project m.b.t. gelijkaardige onderzoeken in België en in Europese landen. In het kader van dit ruimer initiatief zal ook een colloquium georganiseerd worden in de DRC. Bevordering van de democratie - EUROMED: In het kader van de oprichting van een "niet-gouvernementeel uitgebreid platform voor het "Burgerlijk Forum Euromed" wensen het "Réseau euro-mediterranéen des droits de l'Homme" en zijn partners een doorgedreven reflectieproces op te starten over de rol van de euro-mediterraanse civiele maatschappij en hoe zijn acties bij de euro-mediterraanse regeringen te versterken. De prioriteiten van het platform zijn: de hervorming van het civiel forum en de consolidering van het installatieproces van een interface tussen de actoren van de civiele maatschappij en de publieke overheden. Bevordering van de mensenrechten - Turkije: De "Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH)" stuurt een internationale missie naar Turkije met als doel de versterking van het actiepotentieel van de nationale NGO's die actief zijn in het domein der mensenrechten en met het oog op de ratificering en de tenuitvoerlegging van het statuut van het Internationaal Strafhof. De zending zal ook aandacht geven aan vorming en sensibilisering van deze NGO's . Bevordering van de mensenrechten - Tunesië: De toestand van de mensenrechten in Tunesië is zorgwekkend. Gezien de moeilijkheden die lokale NGO's ondervinden om op het terrein actief te zijn en samen te werken met ondersteunende organisaties uit het buitenland, zal het Tunesische"Comité pour le respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie" (in Parijs) een Studie- en Documentatiecentrum oprichten en tevens 4 jaarlijkse bijeenkomsten organiseren rond de volgende prioritaire thema's: het bilan van het Associatieakkoord Europese Unie-Tunesië, de administratie van Justitie, reflectie over een seculiere tenuitvoerlegging van de bepalingen van de wetteksten van het Tunesische personeelsstatuut en de strijd tegen wanbestuur en corruptie. Bevordering van de vrede - Midden-Oosten: Het project van "Juzoor (Foundation for Health and Social Development)" beoogt de begeleiding van Palestijnse vrouwen die geconfronteerd werden met het verlies van een naaste (man, kind) tijdens de tweede Intifada. Er wordt getracht hen te helpen bij het overwinnen van de psychologische naweeën van deze gebeurtenissen en bij het zoeken naar constructieve oplossingen voor hun eigen toekomst en die van hun familie. De verantwoordelijken zullen een vormingsprogramma organiseren in de gebieden Nabloes, Jenin en Hebron die het meest werden getroffen door de heersende situatie. Een kerngroep van opgeleide vrouwen zal op zijn beurt de opgedane kennis verder verspreiden. Bevordering van de vrede - Midden-Oosten: De "Universiteit van Tel Aviv" brengt 50 leerlingen (middelbaar onderwijs) samen, uit steden in ontwikkeling en uit minder bedeelde gemeenschappen van het land (zowel Joden als Arabieren), om gedurende 3 maanden de lessen aan de universiteit te volgen. De nadruk zal liggen op thema's die verbonden zijn met recht en ethiek. Bevordering van de vrede - Midden-Oosten: De "Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD)" nodigt 10 jonge Palestijnen en 10 jonge Israëli's uit voor een vijfdaags verblijf in België om samen te debatteren over de voorwaarden die nodig zijn voor de oplossing van het conflict en om diverse actoren van de Belgische civiele maatschappij te ontmoeten. Zij zullen eveneens in contact treden met jonge Belgen om deze laatsten kennis te laten maken met de complexiteit van de problematiek van het conflict in het Midden-Oosten en met de rol die de jongeren van beide maatschappijen kunnen spelen om naar een pacifistische benadering toe te groeien. De deelnemers verbinden zich er toe om na hun terugkeer de jongeren uit hun respectieve gemeenschappen te laten delen in de ervaring die in België werd opgedaan. Bevordering van de mensenrechten - Midden-Oosten: "Advocaten zonder Grenzen" zal in Brussel een seminarie organiseren waaraan 15 Palestijnse en 15 Israëlische advocaten zullen deelnemen. Op deze manier kunnen de bestaande netwerken tussen advocaten die actief zijn in de materie van het conflict versterkt worden. In de opvolging van dit project beoogt Advocaten Zonder Grenzen de oprichting van een permanente missie in Oost-Jeruzalem. Bevordering van de vrede - Midden-Oosten: De "Heinrich Böll Foundation" wenst een "International Women's Commission (IWC)" op te richten. Dit zal een representatief orgaan met een statuut zijn dat erkend wordt door de onderhandelingspartners en hun internationale gesprekspartners. Bedoeling is een gendergevoelige benadering voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict te bevorderen en ook de institutionele beslissingsnemers hiervoor gevoelig te maken Het project wordt ontwikkeld als een implementatie van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad die unaniem werd aangenomen. Bovendien werden ook de volgende projecten goedgekeurd: Bevordering van de mensenrechten - Europa: Dit project van de "Fondation pour la Solidarité" beoogt het samenbrengen van vertegenwoordigers van verenigingen uit de civiele maatschappij en uit de academische wereld. De deelnemers komen uit 5 Lidstaten van de Europese Unie (België, Spanje, Italië, Oostenrijk, Hongarije) en ook uit de Afrikaanse en Mediterraanse samenleving (DRC, Senegal, Marokko). Doel is om op concrete en efficiënte manier de toekomstige en essentiële rol van de civiele maatschappij in het Europa van morgen te definiëren, aan de hand van het nieuwe concept van participatieve democratie. Het project voorziet in de organisatie van drie seminaries (Glasgow, Boedapest en Toledo) die het principe van participatieve democratie centraal zullen stellen . In Brussel zal een internationale conferentie worden georganiseerd die de werkzaamheden van de deelnemers op het regionale niveau zal besluiten. Bevordering van de democratie - België: Het project heeft tot doel om via het onderwijs humanistische waarden en historisch besef aan de kinderen bij te brengen. Een gemeenschappelijke lezing van de gebeurtenissen van de Shoah kan hiertoe bijdragen. Daarom zal er aan het Yad Vashem (l'Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros de la Shoa - Israel) een seminarie georganiseerd worden, in samenwerking met "Classroom of Difference" dat in de franse Gemeenschap gecoördineerd wordt door de "cellule d'Education Interculturelle du CIFUFUL" en in Vlaanderen door de VZW AGORA. 12 Leraren uit de Franse Gemeenschap en 12 leraren uit de Vlaamse Gemeenschap (en de 2 coördinatrices van het project) zullen het seminarie bijwonen. Versteviging van de rechtsstaat - Bosnië-Herzegovina: De Ministerraad van 7 februari 2003 hechtte, op vraag van de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië-Herzegovina, zijn goedkeuring aan de detachering van de Heer Guy Van Craen, Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Antwerpen naar het Staatshof te Bosnië-Herzegovina. Dit Hof speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en tegen corruptie. Er wordt nu voorgesteld om deze detachering voor een jaar te verlengen van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005.