04 jun 2004 17:00

Ministerraad van 4 juni 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juni 2004, Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juni 2004, Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de balans opgemaakt van de uitvoering van de beslissingen van de tweedaagse Ministerraden in Gembloers, Oostende en Brussel. Alle maatregelen moeten uitgevoerd zijn vóór het einde van het jaar, herhaalde de Eerste Minister, want het economisch herstel, om zich te vertalen naar meer tewerkstelling, moet gestut worden met gerichte maatregelen, zoals die genomen tijdens de mega-raden. De procedure vraagt tijd, gaf de Eerste Minister toe. Dertien stappen zijn nodig vooraleer de uitvoering is voltooid, maar er is reeds heel wat verwezenlijkt volgens Guy Verhofstadt: 73 % van de, in Gembloers en in Oostende, genomen beslissingen zullen vóór het zomerreces uitgevoerd zijn, terwijl 61 % van die van de Lambermont ook vóór die termijn uitgevoerd zullen worden. De andere beslissingen vorderen normaal. De Ministerraad heeft nog kennis genomen van het verslag van de Nationale Bank van België. In de vooruitzichten van deze instelling ziet de Eerste Minister een bevestiging dat de economische groei omvangrijker zou kunnen zijn dan voorspeld. Hij benadrukte de versnelling tot zelfs meer dan een verdubbeling van de groei tegenover vorig jaar en de verhoging van voorafbetalingen aan de Staatskas door ondernemingen evenals de lichte daling van het aantal overkopgaan van bedrijven in de maand mei. De Ministerraad heeft daarnaast de toekomst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) besproken, die een motor is voor de administratieve vereenvoudiging van de bedrijven. Hij heeft ook de herdenkingen ter gelegenheid van de 60 jaar van bevrijding aangehaald (een 160-tal evenementen). Een webstek somt ze op op www.60jaar.be. Guy Verhofstadt heeft ook gewezen op de belangrijke wijzigingen ter stimulatie van het wetenschappelijk onderzoek. Wat de gebeurtenissen in Kongo, meer bepaald in Bukavu, betreft, hebben de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Landsverdediging de wens van België bevestigd om deel te nemen aan het vredesproces tussen alle partijen, en om het overleg en de bemiddeling te bevorderen. De terugkeer van de Belgische instructeurs op het einde van de opleiding van Kongolese soldaten, blijft, aangezien hun opdracht is volbracht.