04 jun 2004 17:00

Kruispuntbank Ondernemingen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad de nota goed met betrekking tot het actieplan voor de verdere ontsluiting en een stabiele organisatiestructuur van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad de nota goed met betrekking tot het actieplan voor de verdere ontsluiting en een stabiele organisatiestructuur van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Deze nota behandelt achtereenvolgens de stand van zaken, toekomstige organisatiestructuur voor de KBO, de verdere ontwikkeling van de KBO en de evolutie van de technische omgeving waarin de KBO is opgebouwd. De KBO moet uitgroeien tot de centrale as voor de administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen, waardoor onder meer startende ondernemingen via een unieke aangifte de administratieve formaliteiten van de opstart binnen drie dagen kunnen afhandelen. De uitvoering van de verschillende acties voorzien in de nota zal worden verwezenlijkt door bovengenoemde ministers. De Ministerraad keurde bovendien een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de samenstelling en de werkingsmodaliteiten van het Begeleidingscomité van de KBO. De heer Christian Vincke, voorzitter van het Uitvoerend Comité dat door de Ministerraad van 26 september 2003 in het leven werd geroepen, wordt benoemd tot voorzitter van het nieuwe Begeleidingscomité. Dit comité zal de lopende vraagstukken behandelen alsook het probleem van de betrekkingen tussen de KBO en de externe databanken. De bedoeling is, onder meer, de transferprocedures te harmoniseren en de verantwoordelijkheid van eenieder te bepalen bij het coderen, de overdracht en het gebruik van de gegevens. Het uitvoerend comité wordt opgeheven.