04 jun 2004 17:00

Witwassen van geld

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet (*) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet (*) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.

Het ontwerp beoogt de toevoeging van de specialisten in afgeleide instrumenten aan de lijst van de instellingen die onderworpen zijn aan bovenvermelde wet. Behalve technische aanpassingen verhoogt het voorstel het aantal leden van de cel, van 6 tot 8, en past het de lijst aan van de instellingen die bijdragen tot de huishoudelijke begroting ervan. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van vijf dagen. (*) van 11 januari 1993. (**) van 11 juni 1993.