28 mei 2010 11:55

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Verslag over de efficiëntie en de doeltreffendheid van de middelen die de BIO vastlegde voor de ontwikkelingslanden

Verslag over de efficiëntie en de doeltreffendheid van de middelen die de BIO vastlegde voor de ontwikkelingslanden

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel voorlegde  over de efficiëntie en de doeltreffendheid van de tussenkomsten en de middelen die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) uittrok voor de ontwikkelingslanden.  

Het verslag maakt een evaluatie op van de uitvoering van de strategische beslissingen, van de toekenning van financiële middelen aan projecten waartoe de raad van bestuur van de BIO beslist heeft en het resultaat in termen van ontwikkeling, van de middelen die in 2008 en 2009 zijn ingezet.

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden steunt de privésector in de ontwikkelingslanden tegen marktconforme financieringsvoorwaarden, om de economische en sociale vooruitgang van de bevolking te bevorderen. De steun moet leiden tot duurzame productieve werkgelegenheid, waarbij de fundamentele sociale rechten moeten gerespecteerd worden en de levensomstandigheden van minder kansrijke  gemeenschappen moeten verbeteren. Als onderneming van publiek recht moet BIO ook de verplichtingen van een commercieel bedrijf naleven.  

Sinds de beslissing van de ministerraad van 30 oktober 2009 werden strategische en operationele ontwikkelingen binnen de BIO doorgevoerd. 2010 is een overgangsjaar: de traditionele activiteiten in expertisepolen (financiële sectoren - ondernemingen) worden gereorganiseerd en er komt een nieuw departement (infrastructuur) dat de nieuwe activiteiten waarvoor de overheid een aanzienlijk bedrag heeft uitgetrokken ondersteunt. 
Er moeten dus ook bijkomende investeringen komen op het vlak van personeel. De resultaten zullen merkbaar zijn in 2011 door de verhoging van het aantal interventies.