21 okt 2005 17:00

Belgocontrol

Regeling van de wijze waarop het personeel van Belgocontrol ter beschikking van TILN wordt gesteld

Regeling van de wijze waarop het personeel van Belgocontrol ter beschikking van TILN wordt gesteld

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de modaliteiten van de terbeschikkingsstelling van personeelsleden van Belgocontrol aan de toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Het ontwerp voert de wet (*) uit die voorziet in de oprichting van de nationale toezichthoudende instantie van de luchtnavigatiediensten (TILN), de mogelijkheid om personeel van Belgocontrol en Landverdediging ter beschikking van deze dienst te stellen en de personeels- en werkingskosten door een retributie te dekken. Die instantie, die ingebed is in het directoraat-generaal Luchtvaart van FOD Mobiliteit, ziet toe op de veilige en efficiënte exploitatie van de luchthavendiensten. Om die taak uit te voeren, heeft TILN nood aan bekwaam en ervaren personeel. Daarom worden personeelsleden van Belgocontrol ter beschikking van TILN gesteld. Het ontwerp regelt hier de modaliteiten van. Het legt de onafhankelijkheid van het personeel vast ten overstaan van Belgocontrol. Daarnaast behoudt het personeel het statuut van Belgocontrol, zodat de promotie- en pensioenvoorwaarden verzekerd zijn. Het ontwerp wordt voor advies aan de paritaire commissie van Belgocontrol voorgelegd en daarna aan de Raad van State. (*) van 20 juli 2005.