03 feb 2011 12:58

Belspelletjes op televisie

Regelgeving met betrekking tot de zogenaamde "belspelletjes" op televisie

Regelgeving met betrekking tot de zogenaamde "belspelletjes" op televisie

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Justitie Carl Devlies kennis genomen van twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) rond de regelgeving met betrekking tot de belspelletjes op televisie. Die ontwerpen van koninklijk besluit geven uitvoering aan de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen.

De ontwerpen bepalen de regels inzake vergunning en de exploitatievoorwaarden van belspelletjes.

Om de speler beter te beschermen voorziet het eerste ontwerp onder meer de verplichting voor de vergunninghouder om de opgaves duidelijk, transparant en ondubbelzinnig te formuleren. De vragen mogen enkel worden uitgezonden wanneer de Kansspelcommissie die heeft goedgekeurd. Verder moet de voorgespiegelde prijs ook de prijs zijn die gewonnen wordt wanneer de vraag juist wordt beantwoord (en niet een maximale prijs). 
Verder zal aan de kijker niet meer de valse indruk worden gegeven dat hij onmiddellijk doorverbonden wordt met de presentator. Tot slot moet de opgegeven tijdsduur worden gerespecteerd.

Het tweede ontwerp geeft aan hoe de vergunning G1 moet worden aangevraagd en hoe ze wordt afgeleverd.

(*)
- ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen, ook "koninklijk besluit belspelen" genoemd;
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de wijze waarop de mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten.