05 apr 2019 14:56

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving

De Europese Commissie heeft vandaag haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.


De evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (Environmental Implementation Review, kortweg EIR) is een cyclus van analyse, dialoog en samenwerking tussen de Europese Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden. Het vormt een aanvulling op bestaande instrumenten, zoals het instellen van inbreukprocedures, met als doel de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid en de Europese milieuwetgeving te verbeteren.


Om de twee jaar publiceert de Commissie een rapport waarin de gemeenschappelijke problemen en uitdagingen voor alle lidstaten worden vastgesteld, alsook landenverslagen waarin de sterke en zwakke punten van elk land worden beoordeeld. Zij stelt ook prioritaire acties voor en doet aanbevelingen om de vastgestelde lacunes aan te pakken.
De EIR is zeker relevant omdat volgens de laatste Eurobarometer 95% van de Belgen milieubescherming eerder tot zeer belangrijk vinden. Bijna evenveel (89%) geeft aan dat Europese wetgeving noodzakelijk is om het milieu in België te beschermen. De EIR kan dan ook beschouwd worden als een reactie op een publieke bezorgdheid.


België als voorbeeld aangehaald


De Commissie erkent het belang dat België hecht aan de ontwikkeling van de circulaire economie, wat zich uit in de 21 federale maatregelen voor een circulaire economie Ensemble faisons tourner l’économie, het NEXT-programma in Wallonië, het programma Vlaanderen Circulair, beCircular voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Commissie heeft oog voor het aanmoedigen van eco-innovatie, het hoge recyclagepercentage voor huishoudelijk afval (53,5% in 2016), het verbod op plastic voor eenmalig gebruik en de bestrijding van voedselverlies.

 

De Commissie wijst ook op de maatregelen die de overheid heeft genomen met betrekking tot groene overheidsopdrachten, met name het gebruik van sociale en milieucriteria bij aanbestedingen door federale en regionale overheden. Vanuit fiscaal en financieel oogpunt is de uitgifte van groene obligaties in 2018 een goede zaak, evenals het passend en efficiënt gebruik van Europese fondsen en investeringsinstrumenten, de invoering van een kilometerheffing voor zware vrachtvoertuigen en het gelijktrekken van de accijnzen op diesel en benzine.


De Commissie neemt nota van de vooruitgang die België heeft geboekt ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen die in het rapport van 2017 werden geïdentificeerd: luchtkwaliteit, waterverontreiniging en de bescherming van natuur.
Ze identificeert ook verschillende kansen en uitdagingen voor de komende jaren, zoals: een verbetering van de intra-Belgische besluitvorming; het verzamelen van milieugegevens, het in kaart brengen van ecosystemen en de toegang van het publiek tot deze milieu-informatie; stroomlijning van milieubeoordelingsprocedures; verbetering van de toegang tot justitie voor burgers en NGO's; het doorvoeren van belastinghervormingen ten voordele van milieu en investeringen in mobiliteit en infrastructuur.


De federale en gewestelijke milieu-administraties zijn overtuigd van de relevantie en het nut van het instrument EIR. Zij zijn van mening dat het zich positief heeft ontwikkeld sinds de eerste editie in 2017, met name dankzij de aandacht voor klimaatverandering en chemische stoffen. De invoering van een instrument voor de uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten heeft België ook in staat gesteld actief deel te nemen aan het EIR-proces.

 

Niettemin wensen de overheden dat het verband met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) en ander Europees sectoraal beleid (landbouw-natuur-water, klimaat-energie, mobiliteit-lucht-gezondheid) in toekomstige rapporten verder wordt uitgewerkt met het oog op het verkrijgen van meer coherentie in het beleid.


Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/environment/eir/

Contact:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pauline Lorbat,  Bruxelles Environnement, service presse: 0490/49.45.31, plorbat@environnement.brussel.be
Federale Staat,  Vinciane Charlier, SPF Santé publique, porte-parole: 0475/93.92.71, vinciane.charlier@health.fgov.be  
Vlaams Gewest, Brigitte Borgmans, Departement Omgeving, woordvoerder: 0473/73.28.30, brigitte.borgmans@vlaanderen.be
Waals Gewest : Nicolas Yernaux, Service Public de Wallonie, porte-parole du SPW : 0486/95.99.40, nicolas.yernaux@spw.wallonie.be