14 okt 2005 17:00

Benelux

Instemming met het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom

Instemming met het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom

De Ministerraad keurde een vooronwerp van wet goed, houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), getekend te Den Haag op 25 februari 2005. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenladse Zaken. Het verdrag wijzigt op eenvormige wijze de Benelux-regelgeving zodat: - de Benelux-verdragen en de eenvormige Benelux wetten inzake merken en tekeningen of modellen geïntegreerd worden in één enkel verdrag, waardoor de Benelux-regelgeving transparanter en leesbaarder wordt; - de tot nu toe onderscheiden uitvoerende bureau's gefusioneerd worden tot één Benelux-Organisatie die door middel van beslissings- en uitvoeringsorganen met eigen en aanvullende bevoegdheden haar taak uitoefent; - de omzettingsprocedures van Europese regelgeving en goedgekeurde verdragen efficiënt en snel kunnen gebeuren; - er een internationale rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan de nieuwe Benelux-Organisatie, wiens onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door een protocol inzake voorrechten en immuniteiten.