30 nov 2012 18:18

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

De ministerraad beslist om het Protocol dat het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen) wijzigt aan het Parlement ter goedkeuring voor te leggen.

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 2005 bundelde de verschillende wetgevingen inzake merken, tekeningen en modellen en vertrouwde het beheer van merken, tekeningen en modellen aan het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna BBIE) toe.

Toen het nieuwe verdrag werd ingevoerd, hield het geen noemenswaardige wijzigingen in van de vroegere bepalingen van de eenvormige Benelux-wetten. Toch bleek de jongste jaren uit de praktijk en uit de ervaring die werd opgedaan door de gebruikers maar ook door het BBIE, dat enkele aanpassingen nodig waren. Die werden dan ook door de Benelux-regeringen voorgesteld.

De voornaamste wijzigingen betreffen de invoering van de nieuwe i-DEPOT-dienst, de schrapping van het register van erkende gemachtigden en de versoepeling van de publicatieprocedure van het uitvoeringsreglement. Het doel is om de toegang tot de bescherming van merken en tekeningen en modellen op het Benelux-grondgebied zo veel mogelijk te vergemakkelijken ten voordele van alle bedrijven.

*Brussel, 22 juli 2010.