31 mrt 2023 16:00

Benoeming van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een nieuwe Commissaris-generaal benoemt bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Sophie Van Balberghe wordt benoemd als Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen voor een periode van vijf jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.