28 sep 2018 17:51

Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 omtrent de zwangerschapsafbreking.

Het ontwerp heeft als doel om over te gaan tot de benoemingen van de leden die moeten worden aangeduid door de Koning voor een nieuw mandaat van vier jaar. De commissie bestaat uit zestien leden, waarvan negen vrouwen en zeven mannen, die benoemd worden bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, en voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd. De kandidaten die niet als effectieve leden zijn aangewezen worden tot plaatsvervangende leden benoemd.

Deze leden worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk:

  • acht artsen van wie er minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit zijn
  • vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat
  • vier personen komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.