09 jun 2017 15:54

Benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO).

De FAVO werd in het leven geroepen door de wet van 8 maart 2007 en geeft advies over beleidsmaatregelen die oudere burgers betreffen, dit in de volgende domeinen: gezondheidszorg, mobiliteit, pensioenen, gelijkheid, strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

De raad is samengesteld uit 50 leden: 25 effectieven en 25 plaatsvervangers. Zij vertegenwoordigen organisaties met relevante activiteiten rond ouderen. De leden van de FAVO worden benoemd voor een mandaat van vier jaar. Dit mandaat is verstreken en moet vernieuwd worden om de werking van de Raad te verzekeren. 

Na verschillende oproepen tot kandidaatstelling beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de benoeming van de leden van de FAVO.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.