23 feb 2024 15:55

Benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet over zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie. Deze commissie zal de toepassing van de bepalingen van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de zwangerschapsafbreking evalueren.

De Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de zwangerschapsafbreking heeft het einde van haar mandaat bereikt. Er moet dus een nieuwe Nationale Evaluatiecommissie worden aangesteld.

De leden van de Commissie worden benoemd, bij koninklijk besluit beraadslaagd in de ministerraad, uit een dubbele lijst voorgelegd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met inachtneming van de taalkundige gelijkheid en pluralistische vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar, die kan worden verlengd. De Commissie bestaat uit 16 leden, van wie negen vrouwen en zeven mannen. Ze worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

Acht leden zijn geneesheer, van wie minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit zijn. Vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.

De kandidaten die niet als effectieve leden zijn aangewezen, worden tot plaatsvervangende leden benoemd. Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van de regering of van een executieve.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.