24 dec 2021 09:15

Benoeming van de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de programmatorische openbare overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Arnaud Vajda wordt aangesteld als titularis van de directiefunctie van voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid voor de duur van het bestaan van de programmatorische federale overheidsdienst, en voor maximaal zes jaar.

Deze nieuwe voorzitter zal een sleutelrol spelen bij de tenuitvoerlegging van de federale strategie voor wetenschappelijk onderzoek en de versterking van de eenheid van het departement.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.