07 mei 2021 17:03

Benoeming van het bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van het bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij. 

Het eerste ontwerp beoogt de benoeming van Géraldine Demaret tot voorzitster van de raad van bestuur van de Nationale Loterij voor een termijn van zes jaar, vanaf 15 mei 2021.

Het tweede ontwerp betreft de benoeming van de gewone leden van de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar. Worden benoemd tot Franstalige leden: Emmanuelle Dardenne, Xavier Gonzalez, Gérald Duffy, Laurence Lambert en Patrick Dupriez. Worden benoemd tot Nederlandstalige leden: Liesbeth De Winter, Patricia Ceysens, Ann Brusseel, Karel De Bondt en Bogdan Vanden Berghe.

Het derde ontwerp beoogt de benoeming van Jannie Haek tot gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij voor een termijn van zes jaar. 

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.