21 feb 2020 14:59

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitster en twee effectieve leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

  • Dominique Du Tré wordt benoemd als voorzitster ter vervanging van Georges Klepfisch, wiens mandaat zij voltooit
  • Vincent Detemmerman wordt benoemd als effectief lid, als vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties
  • Gauthier Michaux wordt benoemd als effectief lid, als vertegenwoordiger van de federale en regionale overheden

Het ontwerp treedt in werking op 1 maart 2020. Het wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter, van een effectief lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie en benoeming van de voorzitster en van twee effectieve leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie