01 dec 2023 16:15

Benoeming van leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB) goed.

Het Afwikkelingscollege is het orgaan binnen de NBB dat bevoegd is om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de wet tot vaststelling van het organiek statuut van de NBB.

Vier leden van dit college worden door de Koning aangewezen bij een in ministerraad overlegd besluit en benoemd op grond van hun specifieke competenties op het vlak van bankactiviteiten en financiële analyse.

Het ontwerp strekt ertoe het mandaat van twee leden (Veerle Colaert en Bénédicte Inghels) te verlengen en twee andere leden (Hans D'Hondt en Jan Cerfontaine) te benoemen. Deze vier leden worden benoemd voor vier jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.