17 sep 2021 18:46

Benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Overheidsrekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van twee leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Sarah La Rosa wordt benoemd tot voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor de Overheidsrekeningen en Lies Janssen tot lid. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.