22 jan 2021 16:18

Benoeming vertegenwoordigers van de regering bij Fluxys Belgium, Fluxys LNG en Elia

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van vertegenwoordigers van de regering in de raden van bestuur van Fluxys Belgium, Fluxys LNG en Elia.

Beide ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van de netbeheerder van het Elektriciteitstransmissienet, zoals bedoeld in artikel 9, § 10bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt