18 dec 2021 10:28

Bepaling betreffende de regeling van de vergoedingen van gedetacheerde personeelsleden van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende de regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de FOD Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades.

Er bestaat geen reglementaire basis die het de FOD Financiën mogelijk maakt om aan zijn douaneattachés (en hun naaste familie) een verzekering te verlenen voor gezondheidszorgen, hospitalisatie, repatriëring en bijstand. Het ontwerp heeft tot doel deze lacune te dichten door een vergoeding toe te kennen aan de douaneattachés zodat die voor zichzelf, voor de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of voor de kinderen ten laste die eveneens in het buitenland verblijven, een dergelijke verzekering kunnen afsluiten. Deze vergoeding zal niet kunnen worden toegekend indien deze risico’s gedekt worden door een collectieve verzekering afgesloten door de overheid.

Het maximaal bedrag van de vergoeding varieert naargelang het land en de leeftijd van de douaneattaché en de personen te zijnen laste.

Het ontwerp wordt aan de syndicale onderhandeling voorgelegd.