09 dec 2022 16:44

Bepaling monopolierente Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de Minister belast met de Nationale Loterij Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de monopolierente voor de Nationale Loterij.

Jaarlijks wordt na overleg in de ministerraad en volgens de nadere regels zoals vastgelegd in het beheerscontract tussen de Nationale Loterij en de Belgische staat, de monopolierente vastgesteld die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de staatsbegroting.

Voor 2022 bedraagt deze rente 145 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de koning voorgelegd.