15 jul 2022 19:09

Bepaling van de loongrens voor het educatief verlof 2022-2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot het vastleggen van het bedrag waarop het normale loon begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2022-2023.

In het kader van de regelgeving inzake het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normale loon. De grenzen van het normale loon worden vastgelegd bij koninklijk besluit.

Voor het schooljaar 2022-2023 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 3.170 euro bruto per maand. Voor het vorige schooljaar 2021-2022 bedroeg de loongrens 3.047 euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen