16 nov 2018 18:04

Bepaling van de modaliteiten voor de innovatieve financieringsinstrumenten bij Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten bepaalt voor de innovatieve financieringsinstrumenten in het kader van de opdrachten en de werking van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

De Enabel-wet van 23 november 2017 bepaalt dat de minister een beroep kan doen op Enabel voor de uitvoering van interventies op het vlak van innovatieve financieringsinstrumenten. Het ontwerp bepaalt de modaliteiten ervan en creëert een kader voor de volgende financieringsinstrumenten:

  • De financiering gebaseerd op outcomes: bij de financiering van een uitvoerende partij op basis van de behaalde outcomes, zijn deze outcomes de beoogde gunstige effecten die plaatsvinden als gevolg van een interventie van de uitvoerende partij. De betaling wordt gekoppeld aan de behaalde outcomes via een op resultaten gebaseerd financieringsplan. De uitvoerende partij is vrij om te bepalen hoe ze de outcomes tracht te behalen. De middelen mogen enkel worden aangewend voor het bereiken van de outcomes.
  • De impactobligatie: een contract dat private investeerders betrekt bij het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen. Deze investeerders financieren uitvoerende partijen die (vernieuwende) programma’s realiseren om vooraf bepaalde doelstellingen te bereiken. De resultaatfinanciers engageren zich om de investeerders terug te betalen, met inbegrip van een rente, bepaald op basis van het risicoprofiel en de duurtijd van de financiering, indien de doelstellingen behaald worden. Op deze manier wordt het risico gespreid tussen de resultaatfinanciers, de uitvoerende partij en de investeerders.
  • Het vouchersysteem: dit heeft als doel het versterken van de vraag van een bepaalde doelgroep naar bepaalde goederen of diensten, zoals preventieve gezondheidszorg, opleidingen voor bedrijven, hernieuwbare energie of nieuwe landbouwmethodes, alsook het versterken van het aanbod ervan. Het gaat om goederen en diensten die een belangrijke ontwikkelingsimpact hebben.
  • Het systeem van voorwaardelijke premies: in dit systeem ontvangen de begunstigden een premie indien ze bepaalde activiteiten ondernemen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de innovatieve financieringsinstrumenten bedoeld in artikel 6, §2, eerste lid, 5° van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap