11 nov 2021 10:29

Bepalingen betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

Het ontwerp geeft gedeeltelijk uitvoering aan de evaluatie en het advies van het beheerscomité van de RSZ met betrekking tot de doelgroepvermindering voor eerste werknemers. Het sluit aan bij de wijzigingen aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het ontwerp van programmawet met betrekking tot de plusplannen. 

Ook bepaalt het ontwerp dat de doelgroepvermindering voor de eerste werknemer vanaf 1 januari 2022 geplafonneerd zal worden op 4.000 euro per kwartaal. De 4.000 euro per kwartaal zal ook worden toegepast voor de stock, evenwel zonder retroactiviteit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen