11 nov 2021 10:29

Bepalingen betreffende maatwerkbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende maatwerkbedrijven. 

Het ontwerp beoogt de federale regels inzake de RSZ-bijdragen en verminderingen te uniformiseren voor de maatwerkbedrijven zodat het onderscheid tussen beschutte en sociale werkplaatsen wordt opgeheven. Met dat doel zorgt het ontwerp er enerzijds voor dat de loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd is voor de mindervalide werknemers van alle maatwerkbedrijven. Anderzijds bepaalt het dat alle maatwerkbedrijven onder de sociale Maribel zullen vallen en dat de specifieke regels voor de beschutte werkplaatsen voor alle maatwerkbedrijven van toepassing zullen zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector