16 jul 2021 17:54

Bepalingen in het kader van de welvaartsaanpassing inzake de pensioensregeling - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux, in tweede lezing, vier ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van de welvaartsaanpassing inzake de pensioensregeling. 

Het eerste ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft tot doel de bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld vast te stellen in de pensioenregeling voor werknemers. Concreet gaat het om een verhoging met 3,8% met ingang van 1 mei 2021.

Het tweede ontwerp betreft de verhoging van sommige pensioenen en de toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden. Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft onder andere tot doel om de pensioenen met 2% te verhogen die daadwerkelijk en voor de eerste keer ten vroegste in de loop van het jaar 2016 en het jaar 2017 ingegaan zijn.

Het derde ontwerp betreft de aanpassing aan de welvaart van het loonplafond. Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft tot doel om de verhogingscoëfficiënten zo aan te passen dat het loonplafond vanaf 1 januari 2022 met een bijkomende 2% verhoogd wordt. 

Het vierde ontwerp betreft de aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers. Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, brengt concreet de noodzakelijke wijzigingen aan in de reglementering van het pensioenstelsel van de werknemers en van het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen met het oog op de verhoging van een bepaald aantal uitkeringen en berekeningsplafonds. Aangezien deze verhogingen bovenop een aantal verhogingen komen die voor de periode 2022-2024 reeds voorzien zijn, bevat dit ontwerp tevens de aanpassing van deze reeds voorziene verhogingen. De nog niet in werking getreden bepalingen die de oorspronkelijke verhogingen voorzien, worden ingetrokken en de aangepaste verhogingen worden opnieuw ingevoegd.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers