28 nov 2021 18:34

Bepalingen inzake elektronische factureringen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende elektronische factureringen. 

De Europese richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten werd in België omgezet in de wet van 7 april 2019. Deze wet verplicht de aanbesteders sinds 1 april 2019 om de elektronische facturen die worden overgemaakt door de ondernemers te behandelen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de verplichting voor de ondernemers om hun factuur op elektronische wijze te versturen in werking te laten treden, alsook om het bedrag van de uitzondering te bepalen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.