30 apr 2021 18:36

Bepalingen rond planten in voedingsmiddelen en andere producten in voedingssupplementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Landbouw David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de fabricage van en handel in voedingsmiddelen met planten en voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten.

Het eerste ontwerp legt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingsmiddelen, waaronder de voedingssupplementen die planten bevatten. Het legt de modaliteiten vast voor het in de handel brengen van deze producten om hun veilig gebruik te garanderen, op basis van adviezen van de Commissie van advies voor plantenbereidingen.  

Het tweede ontwerp legt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten. Het legt de modaliteiten vast om ze in de handel te brengen en laat de minister toe om, na advies van de Hoge Gezondheidsraad, veilige limieten voor deze andere stoffen vast te leggen en specifieke waarschuwingen op te leggen.

Deze ontwerpen beogen de intrekking en vervanging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 en van 12 februari 2009, die in gebreke werden gesteld wegens een formele onwettigheid, met name omdat ze niet beraadslaagd werden in de ministerraad, terwijl dit besluit de Richtlijn 2002/46/CE betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen gedeeltelijk omzet.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen